Algemene voorwaarden, cookies en privacy

Inhoud van dit document:

Laatst aangepast: 2 oktober 2018

 


Deel 1: voorwaarden van toepassing op alle gebruikers van de applicatie

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de applicatie app.huskymarketingplanner.com (hierna de “Applicatie”), ongeacht of de gebruiker een abonnement op de diensten van Husky heeft of niet, alsook op de overeenkomsten die tussen Husky en haar klanten tot stand komen. Voor deze laatste categorie gelden ook de bijkomende voorwaarden onder deel 2 van deze Algemene Voorwaarden. De Privacy Policy zoals vermeld onder deel 3 van deze Algemene Voorwaarden is, voor zover relevant, ook op elke gebruiker van de Applicatie van toepassing en in elk geval integraal van toepassing op de klanten.

Het doel van Husky bestaat erin via de Applicatie een werkinstrument aan te bieden waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om op digitale wijze zijn marketingplannen en marketingbeleid uit te schrijven en te beheren.

Door het gebruik van de Applicatie verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.

Indien de gebruiker de Algemene Voorwaarden echter niet respecteert, behoudt Husky zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie voor deze persoon te weigeren en desgevallend een passende schadevergoeding te vorderen.

Husky Marketing Planner BV heeft als maatschappelijke zetel Pontstraat 38 in 9831 Sint-Martens-Latem (België) en ondernemingsnummer BE 0663.992.516.

Alleen deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Husky en de gebruiker/ klant, zonder dat deze laatste zich kan beroepen op eventuele eigen algemene voorwaarden.

2.

De logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie vanwege Husky zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Husky, hetzij bij de toeleveranciers van Husky of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Husky.

Husky heeft het recht om de Applicatie aan te passen op gelijk welk moment zonder de gebruiker hiervan te moeten verwittigen. 

Indien de Applicatie verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Husky worden beheerd, zal Husky op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

3.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove nalatigheid, kan Husky niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de gebruiker van de Applicatie zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Husky bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de gebruiker. 

Husky kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de gebruiker zou ondervinden indien de Applicatie gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De gebruiker aanvaardt dat Husky geen ononderbroken toegang tot de Applicatie kan garanderen.

Husky zal echter alle commercieel redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Applicatie aan te bieden.

4.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht de woonplaats of domicilie van de gebruiker van de Applicatie.

Voor eventuele geschillen omtrent de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en daarmee samenhangende betwistingen inzake onrechtmatige daad zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen/Gent, afdeling Gent bevoegd.

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

 


Deel 2: voorwaarden voor klanten

1.

Teneinde gebruik te kunnen maken van de Applicatie, zal de bezoeker via app.huskymarketingplanner.com een abonnement moeten aanschaffen en het op de website www.huskymarketingplanner.com aangeduide abonnementsgeld betalen conform de onder deel 2 van deze Algemene Voorwaarden voorziene bepalingen.

Het aanmaakproces voor dergelijk abonnement verloopt via de Applicatie, waarbij de klant zijn persoonsgegevens zal moeten invullen. 

Tijdens het aanmaakproces zal de klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden inclusief de Privacy Policy bevestigen door het aanvinken van het vakje naast “Ik ga akkoord met de de algemene voorwaarden en privacy policy”. Het voltooien van het aanmaakproces door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Op dat ogenblik is de overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) definitief gesloten.

2.

Om een profiel te kunnen aanmaken teneinde een abonnement op de Applicatie aan te kopen, moet de klant meerderjarig zijn of toestemming hebben van ouders of voogd.

Bij het aanmaken van het profiel mogen geen onjuiste gegevens of de identiteit van een andere persoon worden gebruikt, noch van tijdelijke e-mailadressen.

Indien Husky vaststelt dat de klant bij de aanmaak van een profiel of bij het gebruik van de Applicatie een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet heeft nageleefd, kan Husky beslissen om deze klant de toegang tot de Applicatie te verbieden en het door deze klant aangemaakte profiel te verwijderen.

Het is de aanmaker van het profiel strikt verboden om zijn logingegevens en paswoord te delen met derden en hij dient alle dienstige maatregelen te treffen om gebruik door een derde partij van zijn login/profiel te voorkomen. Hij is verantwoordelijk voor elke actie die zou worden uitgevoerd op de Applicatie via zijn profiel zelfs indien deze actie niet van hem of haar uitgaat. Indien de gebruiker toch beslist om gegevens vanop zijn login ter beschikking te stellen van derden – in een “alleen lezen” formaat dan wel in volledig toegankelijke versie, gebeurt dit onder volledige verantwoordelijkheid van de klant.

3.

Door het afsluiten van de Overeenkomst, verbindt de klant zich ertoe om een of meerdere marketingplannen op te maken via de Applicatie mits betaling aan Husky van de daarvoor verschuldigde prijs.

Aangezien de klant de mogelijkheid heeft om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, tijdens een gratis proefperiode van 14 dagen, de Applicatie kosteloos en vrijblijvend uit te proberen in een volledig toegankelijke versie, kan de klant geen enkele aanspraak maken op enige terugbetaling van de reeds betaalde bedragen indien hij na het sluiten van de Overeenkomst hieraan vervroegd een einde wil stellen.

4.

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar, welke periode begint te lopen vanaf de ontvangst door Husky van de betaling van de factuur door de klant. Deze betaling geschiedt ofwel via VISA, Mastercard, Paypal of een online boeking op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst via de Applicatie, dan wel via overschrijving. Tot aan het ogenblik dat Husky de betaling heeft ontvangen, zal de klant de Applicatie minstens in een “alleen lezen” formaat kunnen blijven gebruiken.

Op geen enkele wijze wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd. Het is aan de klant om zijn Overeenkomst te hernieuwen, telkens voor een periode van één jaar. Husky zal de klant weliswaar tijdig informeren voorafgaand aan het einde van de Overeenkomst en de klant uitnodigen de Overeenkomst te verlengen.

Indien de klant de Overeenkomst wenst te hernieuwen, zal deze hiervoor uiterlijk 14 dagen voor het aflopen van de voorafgaande periode, door Husky op de hoogte worden gebracht per e-mail en via een alert in de Applicatie. De klant dient vervolgens de abonnementsprocedure opnieuw te doorlopen, conform de op dat moment genoemde tarieven en procedures. De verlenging gaat in op het moment dat Husky de betaling heeft ontvangen. Hierbij geldt dat in de periode tussen het verstrijken van de lopende abonnementsperiode tot aan de betaling voor de vernieuwing van het abonnement, de klant de Applicatie enkel in “alleen lezen” formaat zal kunnen gebruiken. Husky zal na het bevestigen van de abonnementshernieuwing de klant een factuur bezorgen voor deze verlenging.

Indien de klant na het aangaan van de Overeenkomst op een later tijdstip beslist om daaraan nog één of meerdere marketingplannen toe te voegen, zal daarvoor een nieuwe Overeenkomst worden afgesloten (via het opnieuw doorlopen van de abonnementsprocedure binnen de Applicatie) en begint er op dat ogenblik een nieuwe periode van één jaar te lopen. Indien de oorspronkelijke periode onder de eerdere Overeenkomst nog niet volledig was verstreken, zal voor wat betreft de nog niet verbruikte periode onder die eerdere Overeenkomst een verrekening gebeuren bij de betaling onder de nieuwe Overeenkomst.

5.

De klant staat zelf in voor het uploaden van data en andere gegevens die hij wenst in te brengen in toepassing van de Applicatie. Al deze bestanden samen mogen de grootte van 1 GB schijfopslag per klant niet overschrijven.

De klant garandeert daarbij dat deze data geen (intellectuele) rechten van derde partijen schenden en vrijwaart Husky voor elke vordering die daaromtrent zou worden gericht aan Husky door een derde.

Husky is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van deze data of andere gegevens bij het gebruik van de Applicatie. Husky verbindt zich ertoe om alle data waartoe zij via de Applicatie toegang krijgt, op vertrouwelijke wijze te behandelen.

Husky neemt passende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik, vervalsing, vernietiging of onrechtmatige doorgifte aan derden van de door de klant ingevoerde data en andere bedrijfsgevoelige gegevens zoveel als mogelijk te vermijden. Indien Husky zou beslissen om deze verwerking uit te besteden aan een derde partij, zal zij erop toezien dat deze derde een beschermingsniveau kan garanderen dat minstens evenwaardig is aan datgene dat Husky zelf verleent.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove nalatigheid, kan Husky niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Husky bij de uitvoering van deze verplichtingen.

6.

De prijzen zoals weergegeven in en van toepassing op de Overeenkomst zijn exclusief BTW.

Na de ontvangst van de betaling stuurt Husky haar factuur aan de klant. De betaling gebeurt onmiddellijk na het goedkeuren van de Overeenkomst. In het geval van overschrijving wordt een administratieve verwerkingsperiode van 14 dagen toegestaan vooraleer het bedrag ontvangen moet worden.

In geval de factuur niet werd betaald uiterlijk op haar vervaldatum, zal de klant de applicatie tijdelijk enkel in “alleen lezen” formaat kunnen gebruiken, tot op het moment dat Husky de betaling heeft ontvangen.

7.

Husky biedt geen enkele garantie omtrent het commercieel succes of eender welk resultaat door het gebruik van de Applicatie en via de Applicatie gegenereerde marketingplannen.

 


Deel 3: Privacy Policy

1.

Door het aanmaken van een profiel in de Applicatie verwerkt Husky bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker.

De gebruiker heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. Hij kan dat zelf doen via de profielinstellingen in de Applicatie, of daartoe contact opnemen met de supportafdeling van Husky, op het e-mailadres support@huskymarketingplanner.com dan wel per post gericht aan Husky Marketing Planner met adres te Pontstraat 38, 9831 Deurle.

Husky heeft aangifte gedaan van deze verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens, onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, kan verkregen worden door contact op te nemen met de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

2.

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor volgende doeleinden:

Husky zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder toestemming van de gebruiker. 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard, zolang deze nog redelijkerwijze dienstig zijn voor de vooropgestelde doeleinden van de verwerking.

3.

De Applicatie maakt gebruik van cookies om informatie over de gebruiker en bezoeker van de Applicatie op te slaan, zoals onder meer de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Applicatie.

De gebruiker heeft het recht zich tegen het gebruik van cookies te verzetten door dit in te stellen op zijn internet browser en kan de verleende toestemming intrekken. Hij kan daartoe contact opnemen met de supportafdeling van Husky op het e-mailadres support@huskymarketingplanner.com, dan wel per post gericht aan Husky Marketing Planner met adres te Pontstraat 38, 9831 Deurle.

4.

Indien de Applicatie verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Husky worden beheerd, zal Husky op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s). 

5.

Husky neemt passende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik, vervalsing, vernietiging of onrechtmatige doorgifte aan derden van persoonsgegevens zoveel als mogelijk te vermijden. Indien een verwerker wordt ingeschakeld, zal Husky de nodige schriftelijke overeenkomsten sluiten, teneinde een bescherming te garanderen die minstens evenwaardig is aan deze die Husky zelf verleent.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove nalatigheid, kan Husky niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de gebruiker zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Husky bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de gebruiker. 

Husky heeft het recht om de Applicatie aan te passen op eender welk moment zonder de gebruiker hiervan te moeten verwittigen. Husky kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de gebruiker zou ondervinden indien de Applicatie gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De gebruiker aanvaardt dat Husky geen ononderbroken toegang tot de Applicatie kan garanderen.

Husky zal echter alle commercieel redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Applicatie aan te bieden.

6.

De verwerking van persoonsgegevens door Husky op de Applicatie is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens onverminderd de (bijkomende) toepassing van toekomstige regelgeving van dwingende aard.

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Privacy Policy, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.