Algemene voorwaarden, cookies en privacy

Inhoud van dit document:

Laatst aangepast: 06/11/2021

 


Deel 1: Voorwaarden van toepassing op alle gebruikers van de applicatie

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de applicatie app.huskymarketingplanner.com (hierna de “Applicatie”), ongeacht of de gebruiker een abonnement op de diensten van Husky heeft of niet, alsook op de overeenkomsten die tussen Husky en haar klanten tot stand komen. Voor deze laatste categorie gelden ook de bijkomende voorwaarden onder deel 2 van deze Algemene Voorwaarden. De Privacy Policy onder artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden is, voor zover relevant, ook op elke gebruiker van de Applicatie van toepassing en in elk geval integraal van toepassing op de klanten.

Het doel van Husky bestaat erin via de Applicatie een werkinstrument aan te bieden waarbij de gebruiker de mogelijkheid heeft om op digitale wijze zijn marketingplanning te beheren.

Door het gebruik van de Applicatie verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de toepassing ervan te aanvaarden.

Indien de gebruiker de Algemene Voorwaarden echter niet respecteert, behoudt Husky zich het recht voor om de toegang tot de Applicatie voor deze persoon te weigeren en desgevallend een passende schadevergoeding te vorderen.

Husky Marketing Planner bv heeft als maatschappelijke zetel Antoon de Pesseroeylaan 24 in 9831 Deurle (België) en ondernemingsnummer BE 0663.992.516. Alleen deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Husky en de gebruiker/klant, zonder dat deze laatste zich kan beroepen op eventuele eigen algemene voorwaarden.

2.

De logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie vanwege Husky zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Husky, hetzij bij de toeleveranciers van Husky of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Husky.

Husky heeft het recht om de Applicatie aan te passen op gelijk welk moment zonder de gebruiker hiervan te moeten verwittigen.  

Indien de Applicatie verwijzingen of een link zou bevatten naar de website(s) van derde partijen, die niet door Husky worden beheerd, zal Husky op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).

3.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove nalatigheid, kan Husky niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de gebruiker van de Applicatie zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Husky bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de gebruiker.  

Husky kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade of hinder die de gebruiker zou ondervinden indien de Applicatie gedurende een bepaalde periode onderbroken zou zijn. De gebruiker aanvaardt dat Husky geen ononderbroken toegang tot de Applicatie kan garanderen.

Husky zal echter alle commercieel redelijke maatregelen treffen om een zo goed mogelijke werking van de Applicatie aan te bieden.

4.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht de woonplaats of domicilie van de gebruiker van de Applicatie.

Voor eventuele geschillen omtrent de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en daarmee samenhangende betwistingen inzake onrechtmatige daad zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen/Gent, afdeling Gent bevoegd.

De nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet.

 


Deel 2: Voorwaarden voor klanten

1.

Teneinde gebruik te kunnen maken van de Applicatie, zal de bezoeker via app.huskymarketingplanner.com een account moeten aanmaken en het op de website www.huskymarketingplanner.com aangeduide abonnementsgeld betalen conform de onder deel 2 van deze Algemene Voorwaarden voorziene bepalingen.

Het aanmaakproces voor dergelijk account verloopt via de Applicatie, waarbij de klant zijn persoonsgegevens zal moeten invullen.

Tijdens het aanmaakproces zal de klant uitdrukkelijk zijn akkoord met de Algemene Voorwaarden inclusief de Privacy Policy bevestigen door het aanvinken van het vakje naast “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden”. Het voltooien van het aanmaakproces door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. 

2.

Om een profiel te kunnen aanmaken teneinde een account op de Applicatie op te zetten, moet de klant meerderjarig zijn of toestemming hebben van ouders of voogd.

Bij het aanmaken van het profiel mogen geen onjuiste gegevens of de identiteit van een andere persoon worden gebruikt, noch van tijdelijke of algemene e-mailadressen.

Indien Husky vaststelt dat de klant bij de aanmaak van een profiel of bij het gebruik van de Applicatie een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet heeft nageleefd, kan Husky beslissen om deze klant de toegang tot de Applicatie te verbieden en het door deze klant aangemaakte profiel te verwijderen.

Het is de aanmaker van het profiel strikt verboden om zijn logingegevens en paswoord te delen met derden en hij dient alle dienstige maatregelen te treffen om gebruik door een derde partij van zijn login/profiel te voorkomen. Hij is verantwoordelijk voor elke actie die zou worden uitgevoerd op de Applicatie via zijn profiel zelfs indien deze actie niet van hem of haar uitgaat. Indien de gebruiker toch beslist om gegevens vanop zijn login ter beschikking te stellen van derden in een “alleen lezen” formaat dan wel in volledig toegankelijke versie gebeurt dit onder volledige verantwoordelijkheid van de klant.

3.

Door het afsluiten van de Overeenkomst verbindt de klant zich ertoe om een of meerdere marketingplannen op te maken via de Applicatie mits betaling aan Husky van de daarvoor verschuldigde prijs.

Aangezien de klant de mogelijkheid heeft om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, tijdens een gratis proefperiode van 14 dagen, de Applicatie kosteloos en vrijblijvend uit te proberen, kan de klant geen enkele aanspraak maken op enige terugbetaling van de reeds betaalde bedragen indien hij na het sluiten van de Overeenkomst hieraan vervroegd een einde wil stellen.

4.

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van ofwel één jaar, zes maanden of drie maanden. De Overeenkomst wordt niet automatisch verlengd, het is aan de klant om zijn Overeenkomst tijdig te verlengen.

Husky zal de klant één maand voorafgaand aan het einde van de Overeenkomst informeren over de modaliteiten om de Overeenkomst te verlengen. De nieuwe Overeenkomst wordt opgesteld conform de tarieven en procedures die geldig zijn op het moment van de hernieuwing. Eventuele kortingen of promoties kunnen nooit als verworven worden beschouwd en kunnen bij een vernieuwing van de Overeenkomst aangepast worden.

De verlenging van de Overeenkomst gaat in op de vernieuwingsdatum. Betaalt de klant niet tijdig de factuur voor de vernieuwing, dan zal de klant Husky enkel in “Alleen lezen” formaat kunnen gebruiken tot het openstaande bedrag betaald is. 

5.

Indien de klant na het aangaan van de Overeenkomst op een later tijdstip beslist om extra gebruikers of features toe te voegen, zal dit binnen het kader van de lopende Overeenkomst worden afgesloten (als een upgrade van de bestaande Overeenkomst) en begint er op dat ogenblik een abonnement voor meer gebruikers of extra features te lopen.

Indien de oorspronkelijke periode onder de eerdere Overeenkomst nog niet volledig was verstreken, zal voor wat betreft de nog niet verbruikte periode een abonnementsgeld voor de extra gebruikers of extra features worden aangerekend.

Indien de klant beslist om het aantal gebruikers in het abonnement te verminderen, dan wordt daarmee rekening gehouden bij het opstellen van de nieuwe Overeenkomst. In het lopend abonnement blijft de klant zijn recht op het initieel betaalde aantal gebruikers behouden.

6.

Binnen de account heeft de klant het recht om gratis externe gebruikers toe te voegen als lezer of projectmedewerker op een selectie van projecten.

Deze functie is bedoeld voor klanten (bij  marketingbureaus), voor freelancers, voor sales- of product collega’s, voor management of voor strategische stakeholders die slechts sporadisch willen meewerken op de planning en die geen volledige toegang op de marketing planning data in de Applicatie nodig hebben.

Het toevoegen van gratis projectmedewerkers geldt nooit voor medewerkers van de klant die deel uitmaken van het marketingteam en die niet aan het principe van ‘sporadisch meewerken’ beantwoorden.

7.

De klant staat zelf in voor het uploaden van data en andere gegevens die hij wenst in te brengen in toepassing van de Applicatie. Al deze bestanden samen mogen de grootte van 1 GB schijfopslag per account niet overschrijden.

De klant garandeert daarbij dat deze data geen (intellectuele) rechten van derde partijen schenden en vrijwaart Husky voor elke vordering die daaromtrent zou worden gericht aan Husky door een derde. Husky is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van deze data of andere gegevens bij het gebruik van de Applicatie. Husky verbindt zich ertoe om alle data waartoe zij via de Applicatie toegang krijgt, op vertrouwelijke wijze te behandelen. Husky neemt passende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen om het verlies, misbruik, vervalsing, vernietiging of onrechtmatige doorgifte aan derden van de door de klant ingevoerde data en andere bedrijfsgevoelige gegevens zoveel als mogelijk te vermijden. Indien Husky zou beslissen om deze verwerking uit te besteden aan een derde partij, zal zij erop toezien dat deze derde een beschermingsniveau kan garanderen dat minstens evenwaardig is aan datgene dat Husky zelf verleent. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of grove nalatigheid, kan Husky niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de klant zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van Husky bij de uitvoering van deze verplichtingen.

8.

Gedurende de gratis proefperiode én de abonnementsperiode hebben medewerkers van Husky het recht om mee te kijken in de Applicatie van de klant in functie van het adviseren naar een goede setup van het abonnement of indien de klant een demo, support of training vraagt. Husky verbindt zich ertoe om alle data waartoe zij op deze momenten via de Applicatie toegang krijgt, op vertrouwelijke wijze te behandelen.

9.

De prijzen zoals weergegeven in en van toepassing op de Overeenkomst zijn exclusief BTW. Na de commerciële overeenkomst stuurt Husky haar factuur aan de klant. In het geval van overschrijving wordt een administratieve verwerkingsperiode van 14 dagen toegestaan vooraleer het bedrag ontvangen moet worden. In geval de factuur niet werd betaald uiterlijk op haar vervaldatum, zal de klant de applicatie tijdelijk enkel in “alleen lezen” formaat kunnen gebruiken, tot op het moment dat Husky de betaling heeft ontvangen.

10.

Husky biedt geen enkele garantie omtrent het commercieel succes of eender welk resultaat door het gebruik van de Applicatie en via de Applicatie gegenereerde marketingplannen.

 


Deel 3: Privacyvoorwaarden

1.

Na het aanmaken van een profiel in de Applicatie verwerkt Husky bepaalde persoonlijke gegevens van de gebruiker.

De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze gegevens en om bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of aan te vullen. Hij/zij kan dit zelf doen via de profielinstellingen in de Applicatie, of contact opnemen met de supportafdeling van Husky op het e-mailadres support@huskymarketingplanner.com.

2.

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

Husky zal de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang ze nog redelijk bruikbaar zijn voor de opgegeven doeleinden van de verwerking.

3.

De Applicatie gebruikt cookies om informatie op te slaan over de gebruiker en de bezoeker van de Applicatie, inclusief de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de Applicatie.

De gebruiker heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies door dit in te stellen in zijn internetbrowser en kan de verleende toestemming intrekken. Daartoe kan hij/zij contact opnemen met de supportafdeling van Husky op het e-mailadres support@huskymarketingplanner.com.

4.

Indien de Applicatie verwijzingen of een link bevat naar de website(s) van derden die niet door Husky worden beheerd, kan Husky op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website(s) of voor het privacybeleid dat op deze website(s) wordt toegepast. 

5.

Husky zal passende veiligheidsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik, wijziging, vernietiging of onrechtmatige overdracht aan derden van de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Indien een verwerker wordt ingeschakeld, zal Husky de nodige schriftelijke afspraken maken om een bescherming te garanderen die minstens gelijkwaardig is aan de bescherming die Husky zelf biedt. Behalve in het geval van fraude, opzet of grove nalatigheid, kan Husky niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, immateriële of gevolgschade die zou kunnen ontstaan in hoofde van de gebruiker als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van Husky ten aanzien van de gebruiker. 

6.

De verwerking van persoonsgegevens door Husky op de Applicatie is uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet, met inbegrip van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zonder afbreuk te doen aan de (bijkomende) toepassing van toekomstige regelgeving met een dwingend karakter. De nietigheid of niet-tegenwerpbaarheid van één of meer bepalingen van deze Privacy Policy laat de toepassing van de andere bepalingen onverlet.

 


Deel 4: Data en Encryptie voorwaarden

1.

Alle gebruikerscontent wordt opgeslagen binnen Hosted Power (België). De productieomgeving van Husky wordt gehost op een Hosted Power platform. De gebruikerscontent is ook te vinden in Husky-back-ups, opgeslagen op Hosted Power.

We bieden klanten momenteel niet de mogelijkheid om Husky te hosten op een private server, of om Husky op een andere manier te gebruiken op een aparte infrastructuur.

2.

Afzonderlijke en aparte productie-, staging en ontwikkelingsomgevingen worden onderhouden, en de productiegegevens worden niet gerepliceerd buiten de productie beperkte omgevingen.

Geautoriseerde en getrainde leden van Husky's Engineering team authenticeren met behulp van unieke sterke wachtwoorden.

3.

Bij het rechtstreeks inloggen op Husky met een gebruikersnaam of e-mail en een wachtwoord, heeft Husky minimaal 8 karakters nodig.

Herhaalde mislukte aanmeldingspogingen leiden tot een slot van 30 seconden voordat een gebruiker opnieuw kan proberen.

Wachtwoorden worden opgeslagen in een gehashte vorm en zullen nooit worden verzonden via e-mail tijdens account creatie en wachtwoord reset. Husky zal een link sturen naar de e-mail die is gekoppeld aan de account die de gebruiker in staat zal stellen om een nieuw wachtwoord aan te maken.

4.

Alle klantgegevens worden als zeer gevoelig en beschermd beschouwd en de toegang is het minst bevoorrecht. Alleen geautoriseerde en getrainde leden van het Husky team hebben direct toegang tot productiesystemen en gebruikersgegevens.

Gebruikersgegevens worden door Husky-medewerkers alleen bekeken tijdens demo’s van het product, tijdens setup trainingen of in functie van het oplossen van support vragen.

5.

De geselecteerde klantgegevens worden in zeer beperkte gevallen alleen gedeeld met derde partijen die als onze agent optreden (bijvoorbeeld het e-mailadres van een gebruiker voor een e-mail leverancier) en in strikte overeenstemming met de ondertekende serviceovereenkomsten.

6.

Klantgegevens mogen nooit buiten de productieomgeving worden gerepliceerd en mogen nooit worden gerepliceerd op werkstations van medewerkers. Daarom vertrouwt Husky op Hosted Power voor de fysieke beveiliging.

De productiediensten van Husky worden gehost op het Hosted Power platform. De fysieke servers bevinden zich in de beveiligde datacenters van Hosted Power. Productie-kritische gegevens mogen nooit worden opgeslagen op fysieke media buiten de productieomgevingen van de cloudaanbieder.

Meer informatie over de beveiliging van Hosted Power datacenters is direct beschikbaar bij Hosted Power op https://www.hosted-power.com.

7.

Klantengegevens mogen nooit worden gerepliceerd buiten de productie cloudomgevingen en mogen nooit worden opgeslagen op werkstations van medewerkers of op verwijderbare media.

Bij beëindiging van een Husky-contract, en bij gebrek aan een uitdrukkelijk verzoek van de klant om de gegevens niet te verwijderen, worden de gegevens van het Husky-account volledig verwijderd uit de live-productiedatabase en worden alle direct naar Husky geüploade bestandsbijlagen binnen 30 dagen verwijderd.

De gegevens van het team blijven in gecodeerde Husky-databack-ups totdat deze back-ups uit het 90-dagen backup-venster vallen en worden vernietigd in overeenstemming met Husky's beleid voor het bewaren van gegevens. In het geval dat een database herstel nodig is binnen 90 dagen na een verzoek tot verwijdering van gegevens, zal het Husky operatieteam de gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is opnieuw verwijderen nadat het live-productiesysteem volledig is hersteld.

8.

Alle wijzigingen aan het productiesysteem, of het nu gaat om code- of systeemconfiguratie wijzigingen, moeten worden beoordeeld voordat ze in de productieomgeving worden toegepast. Honderden geautomatiseerde eenheidstests worden voorafgaand aan de implementatie tegen alle productiecode uitgevoerd, evenals regelmatig geautomatiseerde kwetsbaarheidsscans en in opdracht gegeven penetratietesten.

Alle veranderingen worden getest in een staging omgeving voordat ze worden ingezet voor de productie. Patches naar de webclient worden op rollende basis ingezet, meestal twee keer per maand. Alle systeemwijzigingen worden door vakgenoten beoordeeld en patches worden ingezet voor zover dit relevant is voor het beveiligings- en stabiliteits niveau, waarbij kritische patches ruim binnen 24 uur na beschikbaarheid kunnen worden ingezet, indien van toepassing.

Husky beperkt de toegang en houdt aparte lijsten bij van relevante rollen met toegang tot broncode, ontwikkeling, staging en productieomgevingen. Deze lijsten worden elk kwartaal en bij rolverandering herzien. We maken gebruik van broncode management tools en repositories.

9.

Bij het aanmaken van een account worden Husky-gebruikers gevraagd om volledige naam en e-mail, hoewel deze niet geverifieerd hoeven te worden.

Husky maakt geen aannames over de soorten gegevens die een bepaalde klant kan kiezen om op te slaan binnen haar service.

Husky valideert bestanden voor goedgevormdheid en dergelijke, maar we hebben het product expliciet ontworpen om elk type van inhoud te ondersteunen dat gebruikers kunnen kiezen om op te slaan binnen de Husky service.

10.

De admins worden ingesteld via de accountinstellingen. Bewerkers en lezers rollen kunnen binnen de app zelf worden toegewezen. Het is niet mogelijk om de geolocaties die toegang hebben tot gegevens binnen Husky te beperken.

De gegevens zijn toegankelijk voor gebruikers die toegang hebben tot dergelijke gegevens binnen de app vanuit elke geolocatie. 

 


Deel 5: Backup voorwaarden

1.

Er wordt regelmatig een back-up gemaakt van de gegevens die in Husky zijn ingevoerd.

Alle back-ups worden gecodeerd en opgeslagen op meerdere off-site locaties om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn in het onwaarschijnlijke geval dat een herstel noodzakelijk is. Omdat de gebruikersgegevens zich op een gedeelde infrastructuur bevinden, zijn ze niet uniek te identificeren. Daarom is het voor ons niet mogelijk om een deel van die informatie uit back-ups terug te halen.

Het verwijderen van items in Husky zijn daarom acties die met de nodige voorzichtigheid moeten worden uitgevoerd. Voor het verwijderen van een heel project of plan ziet de gebruiker een waarschuwingsbericht voordat hij de actie afrondt. 

2.

Een rollende live replica van Husky's primaire database wordt voortdurend met een vertraging van 4 uur genomen. Daarnaast wordt er eens in de 24 uur een volledige backup snapshot van de primaire database gemaakt.

Alleen geautoriseerde leden van het Husky operations team hebben toegang tot de back-up locaties, zodat ze in staat zijn om de prestaties van de back-up processen te controleren, en in het zeer onwaarschijnlijke geval dat een restore nodig is.

Na 90 dagen worden de gecodeerde back-upbestanden vernietigd. In het onwaarschijnlijke geval dat onze servers langdurig onderbroken zijn, is Husky ontworpen om te herstellen met een beperkte onderbreking van de dienstverlening en een maximum van 4 uur gegevensverlies. 

3.

Husky heeft geen SLA of kredietbeleid. Husky had meer dan 99,9% uptime in 2019, en eventuele downtime is online gedocumenteerd op http://status.huskymarketingplanner.com/.

 


Deel 6: Personeelsbeleid

Het beveiligingsbewustzijn en het beleid voor de toegang tot klantgegevens worden behandeld tijdens de onboarding van de werknemer, afhankelijk van zijn of haar rol, en de werknemers worden bijgewerkt naarmate het beleid of de praktijken op dit gebied veranderen.

In het geval dat een beveiligingsbeleid wordt geschonden door een werknemer, behoudt Husky zich het recht voor om de juiste reactie te bepalen, die beëindiging kan inhouden. Alle medewerkers ondergaan een uitgebreid sollicitatieproces voordat ze in dienst worden genomen. Er zijn passende NDA's met derden, indien van toepassing.

 


Deel 7: Onderhoudsvoorwaarden

1.

Wanneer het nodig is om gepland onderhoud uit te voeren op de Husky diensten, zal het Husky operations team de werkzaamheden uitvoeren tijdens de tweewekelijkse onderhoudsbeurten.

We zullen redelijke inspanningen leveren om onderhoudsprocedures aan te kondigen die mogelijk een impact kunnen hebben op gebruikers via een in-app aankondiging ten minste 30 minuten voor het evenement.

2.

De geplande onderhoudstijd is op donderdag van 21.00 uur Midden-Europese tijd tot en met donderdag om 22.00 uur Midden-Europese tijd.

Het tijdsframe is geselecteerd met als doel het minimaliseren van service downtime, traagheid, of andere impact op de mensen en bedrijven die afhankelijk zijn van Husky. We doen ons best om storingen zo kort mogelijk te houden.

Daarnaast zal ons onderhoudsschema regelmatig worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat we de impact op de gebruiker zo laag mogelijk houden. Als we deze tijdsframes opnieuw moeten plannen, zal het bijgewerkte schema worden aangekondigd een in-app aankondiging ten minste 30 minuten voor het evenement.

3.

Door onvoorziene gebeurtenissen kan het voorkomen dat we ongepland onderhoud moeten uitvoeren aan Husky-infrastructuur of softwarecomponenten.

Dit onderhoud kan ertoe leiden dat sommige of alle Husky diensten gedurende een bepaalde periode niet toegankelijk zijn voor onze gebruikers. Het is ons doel om dit zo weinig mogelijk te doen.

Elk ongepland of noodonderhoud zal in-app worden aangekondigd met een zo groot mogelijke vooraankondiging als redelijkerwijs mogelijk is. Net als bij gepland onderhoud doen we ons best om storingen door uitval van de service tot een minimum te beperken.

Het is voor ons niet mogelijk om het onderhoudsvenster aan te passen, aangezien onze gebruikers zich op een gedeelde infrastructuur bevinden.